ضرب المثل های انگلیسیمنتشر شد

 

گلچین ضرب المثل های فرانسوی

 

گزینش و ترجمه: مهدی

 

 

این کتاب مجموعه ای از 800 ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه های انگلیسی و فارسی آن هاست. مترجم انگلیسی آن ها هنری جی. بون Henry G. Bohn است و من متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ام. هنگام ترجمه بنا را بر این گذاشتم که در عین رعایت وفاداری، تا آن جا که در توانم هست، ترجمۀ ادبی زیبایی ارائه دهم. بسیاری از ضرب المثل های این کتاب به صورت موزون ترجمه شده اند تا از این نظر به ضرب المثل های فارسی که بسیاری از آن ها یا مصرع و بیتی از یک شعر هستند یا وزن یک مصرع یا نیم مصرع را دارند شبیه شوند و ای بسا که به دل فارسی زبانی بنشینند.

 

این کتاب را می توانید از بخش پیوندهای این وبلاگ به طور رایگان دانلود کنید.


ضرب المثل های انگلیسی

منتشر شد

 

گلچین ضرب المثل های فرانسوی

 

گزینش و ترجمه: مهدی

 

 

این کتاب مجموعه ای از 800 ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه های انگلیسی و فارسی آن هاست. مترجم انگلیسی آن ها هنری جی. بون Henry G. Bohn است و من متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ام. هنگام ترجمه بنا را بر این گذاشتم که در عین رعایت وفاداری، تا آن جا که در توانم هست، ترجمۀ ادبی زیبایی ارائه دهم. بسیاری از ضرب المثل های این کتاب به صورت موزون ترجمه شده اند تا از این نظر به ضرب المثل های فارسی که بسیاری از آن ها یا مصرع و بیتی از یک شعر هستند یا وزن یک مصرع یا نیم مصرع را دارند شبیه شوند و ای بسا که به دل فارسی زبانی بنشینند.

 

این کتاب را می توانید از بخش پیوندهای این وبلاگ به طور رایگان دانلود کنید.


ضرب المثل های انگلیسی

منتشر شد

 

گلچین ضرب المثل های فرانسوی

 

گزینش و ترجمه: مهدی

 

 

این کتاب مجموعه ای از 800 ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه های انگلیسی و فارسی آن هاست. مترجم انگلیسی آن ها هنری جی. بون Henry G. Bohn است و من متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ام. هنگام ترجمه بنا را بر این گذاشتم که در عین رعایت وفاداری، تا آن جا که در توانم هست، ترجمۀ ادبی زیبایی ارائه دهم. بسیاری از ضرب المثل های این کتاب به صورت موزون ترجمه شده اند تا از این نظر به ضرب المثل های فارسی که بسیاری از آن ها یا مصرع و بیتی از یک شعر هستند یا وزن یک مصرع یا نیم مصرع را دارند شبیه شوند و ای بسا که به دل فارسی زبانی بنشینند.

 

این کتاب را می توانید از بخش پیوندهای این وبلاگ به طور رایگان دانلود کنید.


ضرب المثل های انگلیسی

منتشر شد

 

گلچین ضرب المثل های فرانسوی

 

گزینش و ترجمه: مهدی

 

 

این کتاب مجموعه ای از 800 ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه های انگلیسی و فارسی آن هاست. مترجم انگلیسی آن ها هنری جی. بون Henry G. Bohn است و من متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ام. هنگام ترجمه بنا را بر این گذاشتم که در عین رعایت وفاداری، تا آن جا که در توانم هست، ترجمۀ ادبی زیبایی ارائه دهم. بسیاری از ضرب المثل های این کتاب به صورت موزون ترجمه شده اند تا از این نظر به ضرب المثل های فارسی که بسیاری از آن ها یا مصرع و بیتی از یک شعر هستند یا وزن یک مصرع یا نیم مصرع را دارند شبیه شوند و ای بسا که به دل فارسی زبانی بنشینند.

 

این کتاب را می توانید از بخش پیوندهای این وبلاگ به طور رایگان دانلود کنید.


ضرب المثل های انگلیسی

منتشر شد

 

گلچین ضرب المثل های فرانسوی

 

گزینش و ترجمه: مهدی

 

 

این کتاب مجموعه ای از 800 ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه های انگلیسی و فارسی آن هاست. مترجم انگلیسی آن ها هنری جی. بون Henry G. Bohn است و من متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ام. هنگام ترجمه بنا را بر این گذاشتم که در عین رعایت وفاداری، تا آن جا که در توانم هست، ترجمۀ ادبی زیبایی ارائه دهم. بسیاری از ضرب المثل های این کتاب به صورت موزون ترجمه شده اند تا از این نظر به ضرب المثل های فارسی که بسیاری از آن ها یا مصرع و بیتی از یک شعر هستند یا وزن یک مصرع یا نیم مصرع را دارند شبیه شوند و ای بسا که به دل فارسی زبانی بنشینند.

 

این کتاب را می توانید از بخش پیوندهای این وبلاگ به طور رایگان دانلود کنید.


ضرب المثل های انگلیسی

منتشر شد

 

گلچین ضرب المثل های فرانسوی

 

گزینش و ترجمه: مهدی

 

 

این کتاب مجموعه ای از 800 ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه های انگلیسی و فارسی آن هاست. مترجم انگلیسی آن ها هنری جی. بون Henry G. Bohn است و من متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ام. هنگام ترجمه بنا را بر این گذاشتم که در عین رعایت وفاداری، تا آن جا که در توانم هست، ترجمۀ ادبی زیبایی ارائه دهم. بسیاری از ضرب المثل های این کتاب به صورت موزون ترجمه شده اند تا از این نظر به ضرب المثل های فارسی که بسیاری از آن ها یا مصرع و بیتی از یک شعر هستند یا وزن یک مصرع یا نیم مصرع را دارند شبیه شوند و ای بسا که به دل فارسی زبانی بنشینند.

 

این کتاب را می توانید از بخش پیوندهای این وبلاگ به طور رایگان دانلود کنید.


ضرب المثل های انگلیسی

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 50

 

توضیح: هرکجا که در انتهای یک ضرب المثل و داخل پرانتز نام زبان دیگری آمده، منظور این است که این ضرب المثل از آن زبان وارد زبان انگلیسی شده است.

 

Women must have their wills.

تا ن یک چیز را طالب شوند

واجب است آن چیز را صاحب شوند.

 

If all men say that thou art an ass, then bray.

اگر همه به تو گفتند خر، بگو عرعر.

 

Take care of an ox before, an ass behind, and a monk on all sides.

از سه مکان: از جلوی گاو نر

قسمت پشت سر پاهای خر

وز همۀ دوروبر راهبی

الحذر و الحذر و الحذر.

 

Priests love pretty wenches.

کشیشان دخترک های هلو را دوست می دارند.

 

A poor wedding is a prologue to misery.

فقیرانه وقتی عروسی به پاست

سرآغاز بدبختی زوج هاست.

 

You don’t shit where you eat.

در آن مکان که غذا می خوری نمی رینی.

 

The love of a woman in the evening is good, in the morning spoiled.

عشق یک زن سرشب ها خوب است

صبح گندیده و نامطلوب است.

 

The husband is always the last to know.

آخرین فردی که می فهمد همیشه شوهر است.

 

Never draw your dirk when a dunt will do.

اگر یک مشت کافی بود، دیگر

تو هرگز خنجرت را درنیاور.

 

Hang saving, let’s be merry.

گور بابای پس انداز، بیا خوش باشیم.

 

Three things are not to be trusted: a cow’s horn, a dog’s tooth, and a horse’s hoof.

شاخ گاوی و سم اسبی و دندان سگی است

که بر آنان ابداً اطمینان جایز نیست.

 

A beggar’s scrip is never filled.

کیسۀ مرد گدا پرشدنی نیست که نیست.

 

Better foolish by all than wise by yourself.

گر همه فکر کنند ابله و خنگی بهتر

زان که خود فکر کنی عقلی داری در سر.

 

Priests and doves, make foul houses.

کبوتران و کشیشان به خانه گند زنند.

 

The camel going to seek horns lost his ears.

شتر در پی شاخ راه اوفتاد

دو تا گوش خود را هم از دست داد. (لاتین)

 

Wine makes old wives wenches.

باده عیال پیر را دخترکی هلو کند.

 

A buxom widow must be either married, buried, or shut up in a convent.

یک زن بیوۀ شاداب و تپل

یا بباید که به شوهر برود

یا که در قبر بخوابانندش

یا که در صومعه ای حبس شود. (اسپانیولی)

 

The tailor’s wife is worst clad.

رخت زن یک خیاط بی ریخت ترین رخت است.

 

Fiddlers, dogs and flies, come to the feast uncalled.

مگس ها و سگان و مطربان اند

که سوی جشن بی دعوت روان اند.

 

Ask the vintner if the wine be good.

از ساقی اش بپرس که می خوب یا بد است.

 

No joy without annoy.

هرکجا شادی بسیاری هست

در دلش رنجش و آزاری هست.

 

It is ill stealing from a thief.

ی از ی بدی است.

 

A shored tree stands long.

درختی که آن را هرس کرده اند

به پای ایستد سال ها سربلند.

 

The devil dances in an empty pocket.

درون جیب خالی حضرت ابلیس می رقصد.

 

There is but one shrew in the world, and every man thinks he hath her.

در کل جهان یک زن رذل و بدخوست

هر مرد خیال می کند صاحب اوست.

 

Keep your purse and your mouth close.

جیب و دهان را همیشه بسته نگه دار.

 

There is one good wife in the country, and every man thinks he hath her.

در کشور ما یک زن خوب و نیت

هر مرد خیال می کند صاحب اوست.

 

An ass is but an ass, though laden with gold.

خر اگر بار طلا هم ببره، باز خره.

 

A little house well fill’d,

A little land well till’d,

And a little wife well will’d.

خانه ای کوچک و از هرچه بخواهی لبریز

تکه ای مزرعۀ کاشتۀ حاصلخیز

همسری کوچک و مطلوب دل و شورانگیز.

 

The postern door makes thief and whore.

درب مخفی خانه و می سازد.

 

He that runs in the dark may well stumble.

چون که در تاریکی انسان می دود

بی گمان افتان و خیزان می دود.

 

Every ass is pleased with his bray.

هر خری با عرعر خود عالمی دارد.

 

Fair and softly as lawyers go to heaven.

به نرمی و آهسته و دلپسند

چنان که وکیلان به جنت روند.

 

At every dog’s bark seem no to awake.

نباید با صدای واغ واغ هر سگی بیدار شد.

 

Prate is but prate; ’tis money buys land.

حرف های چرت چرت اند و همین

پول می باشد خریدار زمین.

 

Once a drunkard, always a drunkard.

یکباره مست و پاتیل، همواره مست و پاتیل.

 

A prophet is not without honour save in his own country.

هیچ پیغمبری ذلیل نشد

جز که در زادگاه و موطن خود. (لاتین)

 

Every man hath a fool in his sleeve.

ابلهی در آستین هرکسی است.

 

There is only one pretty child in the world, and every mother has it.

در جهان یک بچه ناز و ماهروست

این وسط هر مادری مامان اوست.

 

When ale is in, wit is out.

آبجو که تو باشد عقل و هوش بیرون است.

 

Poets are born, but orators are trained.

متولد شوند شاعرها

خطبا را بپرورند اما. (لاتین)

 

The war is not done so long as my enemy lives.

تا زنده است دشمن من جنگ باقی است.

 

As the twig is bent the tree’s inclined.

نهال رو به هر آن سمت خم شود

درخت رو به همان سمت می رود.

 

Do not make yourself a mouse, or the cat will eat you.

خویش را موش نکن، گربه تو را خواهد خورد.

 

A bleating sheep loses a bite.

لقمه ای این وسط ضرر کرده

گوسفندی که وقت صرف غذا

از خودش بع بعی درآورده.

 

The enemy of my enemy, is my friend.

دشمن دشمن من دوستم است.

 

Fine words butter no parsnips.

واژه های خوش و مقبول پسند

زردکی را کره مالی نکنند.

 

He that is down, down with him.

بره گم شه کسی که بدبخته.

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 49

 

Tell a woman she’s a beauty, and the devil will tell her so ten times.

در گوش زنی بخوان که هستی زیبا

تا بعد تو نیز شخص شیطان رجیم

ده بار دگر به وی بگوید این را.

 

It is never too late to grow wise.

برای عاقل شدن هیچ زمان دیر نیست.

 

Learned fools exceed all fools.

دسته ای از ابلهان که فاضل و دانشورند

از تمام ابلهان این جهان ابله ترند.

 

Zeal without knowledge is fire without light.

شوق بی دانش و فهم آتش بی نور است.

 

He that hath done ill once will do it again.

چو یک بار مردی شرارت کند

به تکرار آن کار عادت کند.

 

Covet nothing over much.

به هیچ چیز زیادی طمع نکن.

 

Young men think old men fools, and old men know young men to be so.

جوانان در خیال خویش پیران را ببو دانند

ولی دانند پیران که ببو قطعاً جوانان اند.

 

Do good, if you expect to receive it.

چو خواهی نکویی ببینی نکویی بکن.

 

When the hen has laid an egg she cackles.

همین که مرغ تخمی می گذارد

صدای قدقد از خود درمی آرد.

 

Cross the stream where it is ebbest.

رد شو تو ز کم عمق ترین قسمت رود.

 

You cackle often, but never lay an egg.

زیادی قدقد از خود درمی آری

ولی حاشا که تخمی هم بذاری.

 

Long looked for comes at last.

هر چیز که انتظار آن را بکشی بالأخره می آید.

 

It is hard to sit in Rome and strive against the Pope.

سخت است که در رم بنشیند یک مرد

با حضرت پاپ هم درآید به نبرد.

 

Better a good dinner than a fine coat.

یک شام خوب از یک کت زیبا سر است. (فرانسوی)

 

Trust not tow with firebrands, nor a woman with men.

بر دو چیز اصلاً نباید کرد اطمینان

نه به الیاف کتان و اخگر سوزان

نه به یک زن در کنار دسته ای مردان. (پرتغالی)

 

An ounce of discretion is better than a pound of wit.

یک نخود بینش ز خرواری ذکاوت بهتر است.

 

He cries wine and sells vinegar.

پشت هم جار می زند که شراب

می فروشد به جاش سرکه جناب.

 

A good thing is soon snatched up.

چیز خوب را سریع قاپ می زنند.

 

Flowers are the pledges of fruit.

در باغ شکوفه های دلبند

بیعانۀ میوه های باغ اند.

 

Good words never filled a sack.

حرف های خوب هرگز گونی ای را پر نکردند.

 

You don’t get something for nothing.

هیچ چیزی در ازای هیچ چیز

گیر یک آدم نمی آید عزیز.

 

Savings are the first gain.

پس اندازها اولین صرفه اند.

 

He that tells all he knows will also tell what he does not know.

مرد وقتی که بر زبان راند

همۀ آنچه را که می داند

همچنین آشکار گرداند

همۀ آنچه را نمی داند.

 

Neither borrow nor flatter.

نه قرض و نسیه بگیر و نه چاپلوسی کن.

 

Beware of Had I known this before.

از این «از قبل می دانستم ای کاش»

بپرهیز و به کلی برحذر باش.

 

It is more easy to praise poverty than to bear it.

ستایش کردن فقر از تحمل کردنش آسان تر است.

 

A good wife makes a good husband.

زن اگر هست یک زن نیکو

می کند شوی خویش را نیک او.

 

Poor folk have few kindred.

خویش و فامیل فقیران اندک است.

 

Keep well with your neighbours, whether right or wrong.

گر درست و گر غلط باشد، تو باز

با دروهمسایه های خود بساز. (آلمانی)

 

Money makes friends enemies.

دوستان را پول دشمن می کند.

 

You praise the wine before you taste of the grape.

نچشیده هنوز از انگور

می ستایی شراب را پرشور.

 

A beggar’s purse is bottomless.

جیب های یک گدا بی انتهاست.

 

The devil was sick, the devil a monk would be;

The devil grew well, the devil a monk was he.

یک زمان شیطان زد و بیمار شد

راهبی شاید که باشد آن لعین

بعد از آن هم حال شیطان خوب شد

راهبی بوده ست شیطان پیش از این.

 

Every one is kin to the rich man.

همه فامیل مرد پولدارند. (ایتالیایی)

 

Let another’s shipwreck be your sea-mark.

چنانچه غرق در آب است کشتی دگران

بهل نشانۀ دریایی تو باشد آن.

 

Never cry “Stinking fish”.

ابداً داد نزن «ماهی بوگندو».

 

He that respects not is not respected.

ننهد احترام اگر یارو

احترامی نمی نهند به او.

 

Every sin brings its punishment with it.

هر گنه تاوان خود را با خودش می آورد.

 

He who would enjoy his friend’s dinner should not look into the kitchen.

هرکسی مایل است ناهارِ

دوستش را به لذتی بچشد

قبل صرف غذا نباید در

آشپزخانه اش سرک بکشد.

 

It is not lost that a friend gets.

از دست نرفت آنچه به یک دوست رسید.

 

He that is once born, once must die.

آدمی که متولد شده است او یک بار

نیز یک بار بباید که بمیرد ناچار.

 

He is a fool who makes his doctor his heir.

کسی که دکترش را وارث خود می کند خنگ است. (لاتین)

 

Lawyers’ houses are built on the heads of fools.

بر سر دسته ای از احمق ها

خانۀ هر وکیل گشته بنا.

 

The only free cheese is in the mouse trap.

پنیر مفت و مجانی فقط توی تله موش است. (روسی)

 

He that sows nothing plants thistles.

هرکسی هیچ نکارد

کنگر خر عمل آرد.

 

He seeks wool on an ass.

بر تن خر پشم می جورد.

 

Success has many fathers, while failure is an orphan.

پیروزی و فتح را پدر بسیار است

حال آن که همیشه یک یتیم است شکست. (فرانسوی)

 

A loving man will be a jealous man.

مرد عاشق حسود خواهد شد.

 

Soft words hurt not the mouth.

کجا واژه های خوش و دلپسند

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 48

 

There is no family but there’s a whore or a knave of it.

یک خانواده نیست به سرتاسر جهان

یک یا که رذل نیاید برون از آن.

 

Lips, however rosy, must be fed.

لب دلدار اگرچند که همرنگ گل سرخ بُود، باز غذا می خواهد.

 

Better be killed by robbers than by the kick of an ass.

آدمی کشتۀ ان ستمگر بشود

به از آنی که شهید لگد خر بشود. (پرتغالی)

 

The fatter the flea, the leaner the dog.

هرقدَر کک چاق تر، سگ درعوض لاغرتر است. (آلمانی)

 

He that marries a widow and three children marries four thieves.

مرد وقتی که ازدواج کند

با زنی بیوه و سه بچۀ او

عملاً با چهار تا سارق

وصلتی کرده است این یارو.

 

The fool saith, who would have thought it?

بی عقل چنین گوید: «کی فکرشو می کرد؟»

 

The greatest step is that out of doors.

برون در که قدم می نهی به گام نخست

همان بلندترین گام زندگانی توست.

 

Pride goes before, and shame follows after.

غرور از جلو می رود، شرم هم در پی اش.

 

It is better to deal with a whole fool than half a fool.

گیر فرد کاملاً خنگ و خری افتی اگر

به که گیر فردی افتی نیمه عاقل ـ نیمه خر.

 

I hate fetters though they be of gold.

من از زنجیر بیزارم، اگرچه از طلا باشد.

 

Fair words make a fool fain.

حرف های دلفریب و دلپسند

مایۀ خرسندی احمق شوند.

 

As proud as Lucifer and as poor as Job.

به خودپسندی ابلیس و بی نوایی ایوب.

 

There is more hope of a fool than of him that is wise in his own eyes.

بر خل امید بیش تری می توان که بست

تا آن کسی که از نظر خویش عاقل است.

 

Better pay the butcher than the doctor.

به که پولت را به قصابی دهی تا دکتری.

 

Discreet women have neither eyes nor ears.

ن محتاط و به هوش

نه چشم دارند و نه گوش.

 

A good name is better than riches.

نام نیک از مال و ثروت بهتر است.

 

Women, wealth, and wine have each two qualities, a good and a bad.

ن و باده و ثروت دو ویژگی دارند

یکیش جنبۀ خوب و یکیش جنبۀ گند.

 

A useful trade is a mine of gold.

یک حرفۀ مفید یک معدن طلاست.

 

Women, priests, and poultry never have enough.

کشیشان و ن و مرغ ها را

ز چیزی سیرمونی نیست گویا.

 

Give and spend, and god will send.

ببخش و خرج کن؛ زیرا خدا روزی رسان باشد.

 

He that serves well need not be afraid to ask his wages.

کسی که پسندیده خدمت کند

نباید بترسد اگر درعوض

تقاضای یک مزد و اجرت کند.

 

Death keeps no calendar.

مرگ تقویمی به همراهش ندارد.

 

A woman may be ever so old, if she takes fire she will jump.

هر زنی هرقدر هم که سالخورد و پیر شد

هر زمان آتش بگیرد می پرد از جای خود. (دانمارکی)

 

One sheep follows another.

هر گوسفندی در پی آن دیگری است.

 

Who meddleth in all things may shoe the gosling.

گر فضولی بکند توی هر کار آقا

ای بسا نعل کند جوجۀ غازی را.

 

Wine is old men’s milk.

شراب شیر پیرمردهاست.

 

When war begins hell opens.

جنگ هر وقت که آغاز شود

دوزخ البته درش باز شود.

 

The more prudish the more sinful.

هرکه پرگناه تر است ظاهرالصلاح تر است.

 

Heaven and earth fight in vain against a fool.

علیه او که یک خنگ مشنگ است

زمین و آسمان بی خود به جنگ است.

 

A man is known by the company he keeps.

مرد را از روی جمع دوستانش می شناسند.

 

He is no small knave who knows a great one.

نابکار کوچکی آن مرد نیست

کو بداند نابکار گنده کیست.

 

It is better the child should cry than the father.

گریۀ بچه به از گریۀ بابای وی است.

 

He that will not be saved needs no preacher.

رستگاری را اگر فردی نخواست

بی نیاز از وعظ کردن های ماست.

 

Every man slams the fat sow’s arse.

درِ خوک پروار بزند هر آن که آید.

 

The best things come in small packages.

آن چیزها که بهترینِ چیزهایند

همواره اندر جعبه های کوچک آیند.

 

Weigh right, and sell dear.

به درستی بکش، گران بفروش.

 

It is better to light a candle than curse the darkness.

به که شمعی برفروزی و نهی

تا که دشنامی به تاریکی دهی.

 

Not even Hercules could contend against two.

هرکول هم حریف دو آدم نمی شده. (یونانی)

 

A silver key can open an iron lock.

یک کلید نقره ای وقتی که می آید

قفل سخت آهنین را نیز بگشاید.

 

Into every life a little rain must fall.

نرمه بارانی سر هر زندگی باید ببارد.

 

To forget a wrong is the best revenge.

بدی را فراموش کردن بجاست

که گویی بهین انتقام شماست.

 

Thou wilt get no more of the cat, but the skin.

چیزی از یک گربه غیر از پوستش گیرت نمی آید.

 

He that will steal a pin will steal a better thing.

او که راحت سوزنی کش می رود

چیزی بهتر از آن می شود.

 

You have a face to God, and another to the devil.

چهره ای رو به خدا داری و یک چهره به سوی ابلیس.

 

He that will steal an egg will steal an ox.

آن کسی که می تواند تخم مرغی کش رود

دارد استعداد این که سارق گاوی شود.

 

Half a tale is enough to a wise man.

نیمی از یک داستان از بهر عاقل کافی است.

 

He that pities another remembers himself.

برای دیگری آن کس که دل بسوزاند

به یاد خویشتن افتاده و نمی داند.

 

Children and fools speak the truth.

بچه ها و احمق ها حرف راست می گویند.

 

Hasty climbers have sudden falls.

هرکسی یک هویی صعود نمود

سرنوشتش سقوط فوری بود.

 

A fool may give a wise man counsel.

عاقلی را ابلهی شاید که اندرزی دهد. (یونانی)

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 47

 

A maid that laughs is half taken.

دختری که می خندد توی روی تو سرمست

یعنی این که شل شده و نیمی از مخش زده است.

 

Health is better than wealth.

سلامت ز ثروت بسی خوش تر است.

 

The fox’s wiles will never enter the lion’s head.

نیرنگ و حقه های یکی روبه حقیر

حاشا که می رسند به فکر بلند شیر.

 

There is a remedy for everything but death.

به جز مرگ، هر چیز را چاره ای است. (لاتین)

 

Do not trust gifts or favors if they come from an enemy.

دل به هر لطفی و هر هدیه ای ای دوست، نبند

گر فرستاده ای از جانب دشمن باشند.

 

It is a sair dung bairn that dare not greet.

بچه ای که جرئت گریه ندارد، بد کتک خورده.

 

The wolf finds a reason for taking the lamb.

گرگ وقتی که بخواهد بره را با خود برد

می تواند تا برای آن دلیلی آورد.

 

Drunken folks often truth.

مست ها حرف راست می گویند.

 

Too much zeal spoils all.

شور و شوق زیاد و پرنیرو

همگان را تباه می کند او. (فرانسوی)

 

He who has drunk will drink.

هرکسی می خورده باشد باز هم می می خورد.

 

The wine in the bottle does not quench thirst.

شرابی اگر توی بطری بماند

کجا تشنگی را فرومی نشاند.

 

Keep good men company and you shall be of the number.

پی نیکان بگیر و نیکو شو.

 

What is new cannot be true.

هر زمان تازه است و نو یک چیز

نتواند درست باشد نیز.

 

Adversity tries friends.

بدبیاری دوستان را آزمایش می کند.

 

He that once deceives is ever suspected.

او که یک بار به فرد دگری زد ترفند

دیگر او را همه با دیدۀ شک می نگرند.

 

Every book is a friend.

هر کتابی یک رفیق است.

 

He that promises too much means nothing.

هرکسی وعده و قولش خیلی است

هیچ میلی به وفا در وی نیست.

 

A wild goose never laid a tame egg.

غاز وحشی تخم اهلی تاکنون نگذاشته.

 

He that riseth betimes hath something in his head.

از خواب کسی که زود سربردارد

چیزی طرف انگار که در سر دارد.

 

Better the foot slip than the tongue.

به که ما را پا بلغزد تا زبان.

 

He that will not be counselled cannot be helped.

آن کس که هیچ پند نخواهد ز کس شنود

هرگز نمی توان به چنین کس کمک نمود.

 

He needs must go that the devil drives.

او که شیطان راندش باید رود.

 

He that will not have peace, God gives him war.

خدا برای طرف جنگ می فرستد اگر

خیال صلح و صفایش نباشد اندر سر.

 

Old men are twice children.

پیرمردان کودک اندر کودک اند. (یونانی)

 

In a calm sea every man is a pilot.

چو دریاست آرام و بادی در او نیست

برای خودش هرکسی ناخدایی است.

 

Spare the rod and spoil the child.

ترکه را فروگذار و بچه را تباه کن.

 

The more you get, the more you want.

هرقدَر بیش تر به دست آری

باز هم بیش تر طمع داری.

 

A living ass is better than a dead lion.

خر زنده ز شیر مرده سر است.

 

Rich people are everywhere at home.

اغنیا در هرکجا هستند

در سرای خویش بنشستند. (آلمانی)

 

No longer foster, no longer friend.

ناهار و شام اگر که نباشد، رفیق نیست.

 

He loves me for little that hates me for naught.

بی دلیل از من اگر کینه گرفته، لابد

با دلیلی الکی عاشق من خواهد شد.

 

He that sends mouths sends meat.

همان که دهان می فرستد غذا می فرستد.

 

What is worth doing is worth doing well.

به انجامش اگر یک چیز ارزد

به خوب انجام دادن نیز ارزد.

 

Empty casks make the most noise.

خم های تهی صدایشان بیش تر است.

 

What one cannot, another can.

آنچه از دست یکی ساخته نیست

پیشۀ عادی فرد دگری است.

 

There is no little enemy.

چیزی به اسم دشمن کوچک نداریم.

 

Better the last smile than the first laughter.

آخرین لبخند کو بر لب نشست

از نخستین خندۀ ما خوش تر است.

 

Wishes never fill a sack.

حاش لله آرزوها گونی ای را پر کنند. (ایتالیایی)

 

He who does not bait his hook fishes in vain.

هرکه بر قلاب خود طعمه نبست

کار ماهیگیری اش بیهوده است.

 

A girl draws more than a rope.

دختری بیش از طنابی می کشد. (اسپانیولی)

 

Who knows not to swim goes to the bottom.

به ته آب می رود یارو

گر شنا را بلد نباشد او.

 

The end crowns the work.

پایان عمل بر سر او تاج نهد. (لاتین)

 

He that despiseth small things shall fall by little and little.

چیزهای خرد را هرکس که می دارد زبون

اندک اندک می کند پسرفت و گردد سرنگون.

 

Youth and age will never agree.

جوانی و پیری محال است با هم توافق کنند.

 

The finest shoe often hurts the foot.

کفش های شیک و ناز و دلپسند

اغلب اوقات پا را می زنند.

 

Morning is the time for study.

صبحدم موقع مطالعه است.

 

One day of a wise man is better than the whole life of a fool.

فقط یک روز عاقل هست برتر

ز یک عمر جناب اسکل خر.

 

There is a scabby sheep in every flock.

به هر گله ای گوسفند گری است.

 

Great pain and little gain make a man soon weary.

رنج بسیار و سود اندک و بد

آدمی را سریع خسته کند.

 

Fiddler’s fare; meat, drink, and money.

مزد یک مطرب: غذا، مشروب و پول.

 

The more danger, the more honour.

هرقدَر بیش تر خطر دارد

افتخاری بزرگ تر دارد.

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 46

 

Women’s tongues are their swords, and they do not let them rust.

آنچه شمشیر ن است زبان است و ن

نتوانند که زنگار ببینند بر آن.

 

Do not put your cart before the horse.

گاری ات را جلوی اسب نبند. (لاتین)

 

Belles are not for the beaux.

دختران دلربا و دلپسند

قسمت خوشگل پسرها نیستند. (فرانسوی)

 

Life is what you make it.

زندگی آن چیزی است که خودت می سازی.

 

Nobody calls himself rogue.

حاش لله که یک آدم، به هر اندازه که بد

لقب رذل پدرسوخته بر خود بنهد.

 

The devil is not always at a poor man’s door.

ابلیس همیشه جلوی خانۀ یک مرد گدا نیست.

 

What is marriage, mother? Daughter, it is spinning, bearing children, and weeping.

مادر من، به من بگو که چه چیز

معنی ازدواج مرد و زن است؟

دخترم، ازدواج نخ ریسی

بچه زاییدن و گریستن است. (پرتغالی)

 

Do not cast your pearls before swine.

دانه های دُر خود را جلوی خوک نریز.

 

He that never climbed never fell.

او که در عمر خود نکرد صعود

هیچ موقع سقوط هم ننمود.

 

There is a devil in every berry of the grape.

در دل هر حبۀ انگور شیطانی است. (ترکی)

 

What may be done at any time will be done at no time.

آن کار که هر وقتی انجام توان دادن

حاشا که چنین کاری انجام شود اصلاً.

 

Sorrow will wear away in time.

ماتم زمان که می گذرد آب می رود.

 

Who more busy than he that hath least to do?

سر کی گرم تر از انسانی است

که به جز کار کمی او را نیست؟

 

It is better to be lucky than wise.

خوش شانس بودن به ز عاقل بودن است.

 

The world is a ladder for some to go up and some down.

جهان یک نردبان باشد به زیر پای آدم ها

که یک دسته از آن پایین روند و دسته ای بالا.

 

Hope is as cheap as despair.

امیدم همون قدر ارزونه که ناامیدی.

 

The most cunning are the first caught.

آن کسان کز همه مکارترند

از همه زودتر افتند به بند. (فرانسوی)

 

The wheel of time, and of fortune is still rolling.

چرخ زمان و چرخ بخت هنوز چرخ می زنند.

 

Never do evil that good may come of it.

مطلقاً شری نکن با این گمان

تا مگر خیری به دست آید از آن.

 

A full purse makes the mouth to speak.

یک کیسۀ پر هر دهانی را به گفتار آورد.

 

Better suffer ill than do ill.

طاقت و صبر در برابر شر

از به پا کردنش بسی خوش تر.

 

We shall lie all alike in our graves.

همه یک جور توی قبرمان خواهیم خوابید.

 

He that would eat the fruit must climb the tree.

هرکسی که میوه را طالب شود

از درختش باید او بالا رود.

 

The dead and the absent have no friends.

مردگان و غایبان را دوست نیست.

 

Words spoken in an evening the wind carrieth away.

عصرها هر چیزی انسان بر زبان می آورد

باد معمولاً به همراه خود آن را می برد.

 

Honour blossoms on the grave.

بر گور شکوفه می کند عز و شرف.

 

You are never too old to change your ways.

تو هرگز نیستی آن قدرها پیر

که پنداری شده آن قدرها دیر

که دیگر عاجزی و ناتوانی

ز تغییر مسیر زندگانی.

 

The more prudish the more unchaste.

هرکه بوالهوس تر است خشکه مقدس تر است.

 

You know good manners, but you use but few.

ادب و تربیت بلد هستی

ولی آن را به کار کم بستی.

 

He is wise who can make a friend of a foe.

او که دشمن را تواند کرد دوست، عاقل اوست.

 

You may know by a handful the whole sack.

فقط با مشتی از آن می توانی

درون کل گونی را بدانی.

 

He that has no enemies has no friends.

هرکسی دشمن ندارد، دوستی اصلاً ندارد.

 

He who swells in prosperity will shrink in adversity.

وقت سعادت او که پر از باد می شود

در موقع مصیبت خود آب می رود.

 

Gluttony kills more than the sword.

پرخوری بیش از دم شمشیر آدم می کشد.

 

He’s up at five,

And he will thrive.

شده بیدار پنج صبح این مرد

لاجرم پیشرفت خواهد کرد.

 

One must howl with the wolves.

زوزه باید کشید با گرگان.

 

The longest journey starts with a single step.

هرقدَر هست سفر دور و دراز

با یکی گام تو گردد آغاز. (چینی)

 

Wrong never comes right.

غلط محال بُود که درست از آب درآید.

 

All is not lost that is in danger.

هرکجا چیزی اگر در خطر است

نه چنین است که کلاً هدر است.

 

All the world and his wife.

کل دنیا یه طرف، همسر آقا یه طرف.

 

He that commits a fault thinks everyone speaks of it.

او که کار بد و زشتی بکند پندارد

هرکسی قصۀ آن را به زبان می آرد.

 

No striving against the stream.

برخلاف جریان زور نزن.

 

He who does not rise early never does a good day’s work.

مرد وقتی که سحرخیز نباشد، عمراً

کار روزانۀ خوبی بتواند کردن.

 

Stolen apples are sweetest.

سیب ی مزه اش شیرین تر است.

 

He that sings on Friday will weep on Sunday.

جمعه آواز که می خواند مرد

روز یکشنبه فغان خواهد کرد.

 

Do not cross the bridge till you come to it.

رد نشو از روی پل تا نرسیدی به آن.

 

He that praiseth himself spattereth himself.

به خود لای و لجن می پاشد آن مرد

که خود را مدح و تحسین و ثنا کرد.

 

Good watch prevents misfortune.

هوشیاری سد راه بدبیاری می شود.

 

If you run after two hares, you will catch neither.

گر به دنبال دو خرگوش دوی

صاحب هیچ کدامش نشوی. (لاتین)

 

After mischance every one is wise.

پس از بدبیاری همه عاقل اند.

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 45

 

The devil dares not peep under a maid’s coat.

ابلیس بترسد که کشد یک سرکی

در زیر کت و مانتوی دخترکی.

 

For a tint thing care not.

غصۀ هر چیز خردی را نخور.

 

Better to be a free bird than a captive king.

یکی مرغک شاد و آزاد و مست

ز یک شاه دربند بودن سر است. (دانمارکی)

 

After death, the doctor.

بعد مردن مریض تازه دکتر آمده.

 

Man is fire, woman is tow, and the devil comes and blows.

مرد آتش و زن هم بُود الیاف کتان

سرمی رسد و می دمد ابلیس بر آن.

 

Do not leave your manners on the doorstep.

ادب و تربیتت را دم در جا نگذار.

 

A cheerful wife is the spice of life.

زن سرزندۀ از شادی مست

نمک زندگی شوهرش است.

 

In the house of the fiddler all are dancers.

در سرای ویلن زن همگی رقاص اند.

 

An old doctor and a young lawyer.

پزشک پیر و وکیل جوان (: زبردست اند

و توی حرفۀ خویش این دو بهترین هستند).

 

A burden which one chooses is not felt.

باری که انتخاب شود حس نمی شود.

 

All is lost that is put in a riven dish.

هرچه باشد توی بشقابی ترک خورده

کل آن را با خودش باد فنا برده.

 

Borrowed garments never sit well.

لباس عاریه ای زار می زند به تنت.

 

You have married a beauty? So much the worse for you.

تو وصلت کرده ای با روی زیبا؟

به خود بسیار بد کردی؛ دریغا. (ایتالیایی)

 

He is desperate that thinks himself so.

کسی درمانده می ماند که باور کرده درمانده.

 

Love sees no faults.

عشق اگر در دیده بنشیند

هیچ عیبی را نمی بیند.

 

It is hard to please all.

جلب رضایت همگان کار مشکلی است.

 

Take a woman’s first advice and not her second.

اولین پند زنی را می پذیر

دومی را مطلقاً جدی نگیر. (فرانسوی)

 

Kitchen physic is the best physic.

بهترین دکتر ما آشپزخانۀ ماست.

 

Where love is little, there’s little trust.

عشق هر جایی که کوچک می شود

اعتماد آدم اندک می شود.

 

A toom purse makes a blate merchant.

تاجر بی مایه ترسو می شود.

 

The more knave, the better luck.

هرکسی نابکارتر باشد

شانس او برقرارتر باشد.

 

His wits are wool-gathering.

عقل او داره پشم می چینه.

 

He that falls today may rise tomorrow.

او که امروز می افتد چه بسا

که به پا خاسته باشد فردا.

 

One man’s trash is another man’s treasure.

زباله های یکی گنج های دیگری اند.

 

Fancy may bolt bran and think it flour.

خیال ما چه بسا که سبوس در غربال

به جای آرد بریزد؛ زهی خیال محال.

 

Do as I say, not as I do.

آنچه که گفتم بکن، نه آنچه که کردم.

 

He that runs fast will not run long.

چو تند می دود کسی

یقین نمی دود بسی.

 

A coward is always cruel.

فرد بزدل همیشه سنگدل است.

 

Absence is a foe to love; away from the eyes, away from the heart.

هجران و فراق دشمن عشق شود

از دل برود هر آن که از دیده رود.

 

A little mischief is too much.

کمی بدجنس بودن هم زیاد است.

 

She who loves an ugly man thinks him handsome.

هر زنی کو عاشق یک مرد نازیباست

در خیالش مرد او بسیار خوش سیماست. (اسپانیولی)

 

One doth the scathe, and another hath the scorn.

یکی ضرر زد و آن دیگری ملامت شد.

 

The more women look in their glass, the less they look into their hearts.

زن هرچه نظر در آینه بیش کند

کم تر نظری توی دل خویش کند.

 

A watched pot never boils.

دیگی که به آن زل بزنی جوش نیاید.

 

Love will creep where it cannot go.

عشق اگر عازم جایی بشود

می خزد گر نتواند برود.

 

You catch more flies with honey than with vinegar.

با عسل بیش تر از سرکه مگس می گیری.

 

He that is master of himself will soon be master of others.

هر زمان ارباب و آقای خودش شد یک نفر

او به زودی می شود ارباب افراد دگر.

 

As is the lover so is the beloved.

دلداده هر جوری که باشد، دلبرش آن جوری است. (ایتالیایی)

 

Wounds may heal, but not those made by ill words.

ای بسا که زخم ها درمان شوند

غیر زخم حرف های ناپسند.

 

One’s too few, three too many.

یکی خیلی کم است و سه تا خیلی زیاد است.

 

A bow long bent grows weak.

کمان زمان زیادی اگر کشیده بماند

ضعیف می شود و بر هدف زدن نتواند.

 

No love to a father’s.

عشقی به پای عشق یه بابا نمی رسه.

 

He must not expect good that does evil.

کسی که شر و بدی می کند به خلق جهان

امید خیر نباید که دارد از دگران.

 

A foolish woman is known by her finery.

یک زن بی عقل را با زرق و برقش می شناسند. (فرانسوی)

 

Love lives in cottages as well as in courts.

عشق سکنی می گزیند هرکجا

هم درون کوخ ها، هم کاخ ها.

 

Love makes labour light.

عشق کار سخت را آسان کند.

 

Honour without profit is a ring on the finger.

فخر اگر فایده ای در وی نیست

فقط انگشتر در انگشتی است. (اسپانیولی)

 

In the husband wisdom, in the wife gentleness.

خرد در شوهر و در زن لطافت.

 

Who digs a trap for others ends up in it himself.

تله هرکس بکند بهر کسان دیگر

آخرش در تلۀ خویش بیفتد با سر.

 

Love is the only object of love.

فقط عشق منظور عشق است و بس.

 

He who maketh others wretched is himself a wretch, whether prince or peasant.

هرکسی از دست ظلمش دیگری بیچاره زیست

شاه باشد یا رعیت، او خودش بیچاره ای است.

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 44

 

Do, but dally not; that’s the widow’s phrase.

این کلام بیوه زن باشد که گفت:

کار خود را کن، نزن هی لاس مفت.

 

Give a dog a bad name and hang him.

به سگ تهمتی زن، به دارش بکش.

 

There are only two good women in the world; one of them is dead, and the other is not to be found.

تنها دو زن خوب و پسندیده در این خانۀ هستی است

مرده ست یکی شان، دگری نیز که پیداشدنی نیست. (آلمانی)

 

Pour not water on a drowned mouse.

روی یک موش غریق آب نریز.

 

Courting and wooing bring dallying and doing.

نخست ابراز عشق و خواستگاری

سپس لاسیدن است و کامکاری.

 

What greater crime than loss of time?

از وقت کشی بزرگ تر جرمی هست؟

 

A grunting horse and a groaning wife seldom fail their master.

یک اسب خرخرو و یک عیال غرغروی گند

به ریش صاحب بیچارۀ خود بسته می مانند.

 

He is no man’s enemy but his own.

دشمن هیچ کسی نیست، مگر شخص خودش.

 

Always a bridesmaid, never a bride.

همواره ساقدوش عروسی است

هرگز خودش عروس ولی نیست.

 

Pain past is pleasure.

رنج به پایان که رسد لذت است.

 

He that will thrive must ask leave of his wife.

آن مرد که پیشرفت را طالب شد

باید که اجازه گیرد از همسر خود.

 

Diligence is the mother of good luck.

سختکوشی مادر خوش شانسی است.

 

Love and business teach eloquence.

یکی عشقه، یکی هم کاسبی که

فصاحت رو به آدم یاد می ده.

 

When in doubt, leave out.

چو شک داری به یک چیزی ولش کن.

 

Men hold the reins, but the women tell them which way to drive.

مردها افسار را گیرند، اما همچنان

زن بدیشان گوید اسبت را کدامین سو بران.

 

Pry not into other people’s affairs.

در احوال مردم فضولی نکن.

 

If you love me, John, your acts will tell me so.

جان، گر غم عشق من به جانت افتاد

اعمال تو از عشق خبر خواهد داد. (اسپانیولی)

 

If one will not, another will.

اگر یکی نکند، فرد دیگری بکند.

 

He that is born to be hanged shall never be drowned.

هرکسی تقدیر او مرگی است بر بالای دار

غرق در آبی نخواهد بود در پایان کار.

 

Worrying never did anyone any good.

دلشوره برای هیچ کس خیر نداشت.

 

An ass laden with gold overtakes everything.

آن الاغی که طلا بار وی است

از همه پیش زدن کار وی است.

 

Friends are thieves of time.

دوستان ان وقت آدم اند.

 

Change of weather is the discourse of fools.

آنچه موضوع حرف احمق هاست

بحث تغییر وضع آب و هواست.

 

Hope well and have well.

امیدوار بشو تا که نیکبخت شوی.

 

Where the devil can’t go himself, he sends an old woman.

هرکجا ابلیس نتواند رود

جای او یک پیرزن راهی شود. (آلمانی)

 

To deceive oneself is very easy.

فریب خویشتن بسیار سهل است.

 

It is not What is she, but What has she.

مسئله این نیست که دختره کیست

مسئله این است که صاحب چیست.

 

A woman’s vengeance knows no bounds.

کینه توزی یک زن حد و مرز نشناسد. (آلمانی)

 

It is easy to be generous out of another man’s purse.

خرج اگر از جیب فردی دیگر است

دست و دلبازی بسی آسان تر است. (دانمارکی)

 

The fool hunts for misfortune.

جناب خنگ بی خرد بلا شکار می کند.

 

You burn your house to rid it of the mouse.

خانۀ خود را تو آتش می زنی

تا از آن یک موش بیرون افکنی.

 

Every poor man is a fool.

هر مرد فقیر یک خرفت است.

 

The cow knows not what her tail is worth till she hath lost it.

گاوه اون وقتی که دمش دیگه نیست

قدر دمو تازه می فهمه که چیست.

 

Women are words, men are deeds.

ن واژه هایند و مردان عمل ها.

 

An ass loaded with gold climbs to the top of the castle.

روی هر خر که طلا بار شود

تا سر کنگرۀ کاخ رود.

 

A mother’s love is ever fresh.

عشق یک مادر همیشه تازه است.

 

A girl unemployed is thinking of mischief.

در سر دختری که بیکار است

هوس فتنه است و آزار است. (فرانسوی)

 

Envy never enriched any man.

حسادت کسی را توانگر نکرده.

 

All is well when the mistress smiles.

لبخند اگر که روی لب خانمی نشست

یعنی عجالتاً همه چیزی مرتب است.

 

A beggar’s purse is always empty.

جیب های یک گدا همیشه خالی است.

 

Wise men learn by other men’s mistakes; fools, by their own.

عاقلان از اشتباه دیگران گیرند پند

ابلهان با اشتباه خویش دانا می شوند. (لاتین)

 

Thrift is good revenue.

صرفه جویی درآمد خوبی است. (لاتین)

 

Two dogs fight for a bone, and a third runs away with it.

سر استخوانی دو سگ گرم جنگ

سگ سومی گیرد و جیم فنگ.

 

An empty purse frights away friends.

یک جیب خالی دوستان را می رماند.

 

Keep your eyes wide open before marriage and half shut afterwards.

هر وقت که خواستی بگیری همسر

چشمان تو باز باز باشد خوش تر

اما پس از ازدواج بهتر این است

چشمان تو نیمه بسته باشد دیگر.

 

The dead are soon forgotten.

مردگان فوری ز خاطر می روند.

 

He that loves the tree loves the branch.

هرکسی بر درخت اگر دل بست

عاشق شاخه نیز حتماً هست.

 

One scabbed sheep infects a whole flock.

گوسفندی گر تمام گله را گر می کند. (لاتین)

 

If the dog bark, go in; if the bitch bark, go out.

سگ نر پارس وقتی کرد راحت باش و داخل شو

ولی چون ماچه سگ باشد بترس از او و بیرون رو.

 

Giving to God is no loss.

دادن به خداوند هدر دادن نیست.

 

New grief awakens the old.

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 43

 

Beware of a mule’s hind foot, a dog’s tooth, and a woman’s tongue.

همواره ز پای عقب قاطر و نیز

دندان سگ و زبان زن می پرهیز.

 

There is a medium between painting the face and not washing it.

بین آرایش یک چهره و ناشستگیاش ربطی هست.

 

An ass prefers oats to roses.

چنین فکری اندر ضمیر خر است

که جو از گل سرخ هم بهتر است.

 

It is good to marry late or never.

خوب است که زن گیری یا بعداً و یا اصلاً.

 

It is a good horse that never stumbles,

And a good wife that never grumbles.

اون اسبی به دردبخوره که هیچ وقت سکندری نخوره

و اون زنی به دردنخوره که همیشه مشغول غرغره.

 

A fool is pleased with his own folly.

بی عقل ز بی عقلی خود خرسند است.

 

For whom does the blind man’s wife adorn herself?

زن مردی که هست نابینا

بهر کی پس بزک کند خود را؟

 

A fool is fulsome.

بی خرد حال به هم زن باشد.

 

Forced love is the mother of hatred.

عشق اگر زورکی و اجباری است

مادر نفرت است و بیزاری است.

 

Happy go lucky.

هرکس که خوشحال است خوش شانس خواهد بود.

 

Where ghosts walk, there is loving or thieving.

وقتی که اشباح جایی روان اند

یا عاشقان یا ان در آن اند. (آلمانی)

 

No sweat, no sweet.

بی عرق شیرینی ای در کار نیست.

 

A ship and a woman are ever repairing.

هستند همیشه این دو تن: کشتی و زن

انگار که در حالت تعمیر شدن. (لاتین)

 

Music helps not the toothache.

موسیقی دوای درد دندان نیست.

 

Whom you love best, to them you can say least.

با همان هایی که آنان را فزون تر دوست می داری

کم ترینِ حرف ها را می توانی بر زبان آری.

 

Do evil and look for the like.

بدی کن و به جوابش در انتظار بدی باش.

 

Where there is no love, all faults are seen.

هرکجا عشق نه پیدا باشد

هرچه عیب است هویدا باشد.

 

Haste makes waste.

عجله باعث اسراف شود.

 

In love’s wars, he who flieth is conqueror.

یک اصل در نبرد دو دلداده واضح است

مردی عقب نشینی اگر کرد فاتح است.

 

It is better to give than to receive.

دادن از دریافت کردن خوش تر است.

 

Better have an ill ass than be your own ass.

یک خر بد داشته باشی اگر

از خر خود بودن تو خوب تر.

 

Many a little makes a mickle.

یک عالمه کوچولو یک بزرگ می سازند. (یونانی)

 

He that hath a wife and children wants not business.

مردی که زنی دارد و فرزندانی

بی مشغله و کار نماند آنی.

 

Love of money is the root of all evil.

ریشۀ هر نوع شری حب مال است.

 

If you sue a beggar, you will get but a louse.

وقتی از مرد گدایی تو شکایت کردی

سر جمعش شپشی را تو به دست آوردی.

 

No alchemy like saving.

چون پس انداز کیمیایی نیست.

 

If you talk to yourself, you speak to a fool.

با خود که حرفی می زنی

همصحبت یک کودنی.

 

Money in purse will be always in fashion.

پول توی جیب تا همیشۀ خدا مد است.

 

Thou canst not joke an enemy into a friend; but thou may’st a friend into an enemy.

به یک شوخی نشاید دشمنی را دوست گردانی

ولی می سازی از یک دوست یک دشمن به آسانی.

 

Frugality is an estate.

صرفه جویی مثل یک دارایی است.

 

Fools and little dogs are ladies’ play-fellows.

خل ها و سگان فسقلی هر جایند

بازیچۀ دست های خانم هایند.

 

Dead men don’t bite.

مرده ها گاز نمی گیرند. (لاتین)

 

A little nonsense now and then,

God tempers the wind to the shorn lamb.

بهر آن بره که چیدند ز تن پشمش را

باد را می کند آرام و دل انگیز خدا. (فرانسوی)

 

A child’s sorrow is short-lived.

عمر اندوه بچه کوتاه است.

 

Hidden troubles disquiet most.

هر زمان دردسری پنهانی است

بیش تر موجب سرگردانی است.

 

The bait hides the hook.

طعمه پنهان می کند قلاب را.

 

He is rich enough that wants nothing.

کسی که ز هر خواهشی برکنار است

به اندازۀ کافی او مایه دار است. (لاتین)

 

A prophet is not recognized in his own land.

در سرزمین خویش پیمبر غریبه است.

 

Who chatters to you will chatter of you.

هرکه پیش تو ز مردم بد گفت

پیش مردم ز تو بد خواهد گفت.

 

Where there is peace, God is.

هر جا که صلح هست، خدا هست.

 

That that comes of a cat will catch mice.

آنچه از گربه سر برون آورد

موش ها را شکار خواهد کرد. (یونانی)

 

A cock is bold on his owndunghill.

هر خروسی روی تل فضله اش پرجرئت است. (لاتین)

 

If the laird slight the lady, so will all the kitchen boys.

حضرت آقا به خانم چون که توهین می کنند

نوکران مطبخی بالجمله همچین می کنند.

 

A leg of a lark is better than the body of a kite.

یک پای چکاوک به سراپای زغن می ارزد.

 

Please the eye and plague the heart.

دیده ات را به نگاهی بنواز

و به سوزی دلکت را بگداز.

 

Everybody loves a lord.

هرکسی دوستدار یک لرد است.

 

He who giveth to the poor lendeth to the Lord.

او که به دست فقرا می دهد

قرض تو گویی به خدا می دهد.

 

An obedient wife commands her husband.

همسر فرمانبری فرمان به شوهر می دهد.

 

Fall not out with a friend for a trifle.

برای پشیزی که ارزد دو جو

گلاویز با دوست خود نشو.

 

A fool’s bolt is soon shot.

ترکش یک بی خرد زود خالی می شود.

 

Experience may teach a fool.

تجربه شاید به فردی بی خرد

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 42

 

A rich man is never ugly in the eyes of a girl.

هرگز آن مردی که دارا و غنی است

در نگاه دختری بدریخت نیست. (فرانسوی)

 

It is ill meddling with edged tools.

فضولی در اشیای برنده کار بدی است.

 

Is relished by the wisest men.

گاه مردانی که خیلی عاقل اند

با کمی خل بازی خود خوشدل اند.

 

A man of gladness seldom falls into madness.

آدم شاد به ندرت به سرش خواهد زد.

 

Who is the man that was never fooled by a woman?

کیست آن مردی که تا وقتی که مرد

هیچ موقع گول یک زن را نخورد؟ (آلمانی)

 

One man’s loss is another man’s gain.

زیان یکی سود آن دیگری است.

 

All things hath a beginning, God excepted.

هرچه آغاز وی از یک جایی است

جز خداوند که استثنایی است.

 

From words to deeds is a great space.

از سخن تا به عمل راه درازی داریم.

 

God help the rich, the poor can beg.

خدا به مردم دارا کمک کند، زیرا

که قادرند گدایی کنند مسکین ها.

 

Give him rope enough and he’ll hang himself.

طناب مفت اگر یابد خودش را دار خواهد زد.

 

God send you more wit and me more money.

الهی مرحمت می کرد بر ما ایزد داور

به تو یک عقل افزون تر، به من هم پولی افزون تر.

 

Curiosity is ill manners in another’s house.

کنجکاوی به سرای دگری بی ادبی است.

 

God reacheth us good things with our own hands.

خدا را عادت این باشد که نعمت های خوبش را

میان دست های ما نهد با دست های ما.

 

One beggar is enough at a door.

پشت یک در یک گدا هم کافی است.

 

The older a fool is, the worse he is.

آدم خرفت خر

هرچه پیرتر، بدتر.

 

Denying a fault doubles it.

انکار اشتباه خطایی مضاعف است.

 

You are a fool to steal if you can’t conceal.

احمقی وقتی که ی می کنی از دیگران

گر نداری عرضه تا سرپوش بگذاری بر آن.

 

The back is made for the burden.

پشت ازبرای بار کشیدن درست شد.

 

Women and dogs set men together by the ears.

هرکجا زن ها و سگ ها می روند

موجب دعوای مردان می شوند.

 

Believe well and have well.

تو خوشبین باش تا خوشبخت باشی.

 

Fools are wise men in the affairs of women.

در اموری که به زن مربوط اند

همگی جزو خردمندان اند

ابلهانی که به کلی شوت اند.

 

Step after step the ladder is ascended.

پله پله نردبان طی می شود.

 

Better a fortune in a wife than with a wife.

زنی که ثروت یک شوهر است نیکوتر

از او که مال بیارد به خانۀ شوهر.

 

Flies come to feasts unasked.

به مهمانی مگس بی دعوت آید.

 

They die well that live well.

هنگام مرگ خویش بمیرند دلپسند

آنان که دلپسند و نکو زندگی کنند.

 

If the shoe fits, wear it.

کفش اگر اندازۀ پاته، بپوش.

 

To a friend’s house the road is never long.

راه اگر سوی سرای دوستی است

مطلقاً راهی دراز و دور نیست. (دانمارکی)

 

He who hesitates is lost.

هرکه تردید کند می بازد.

 

The best of friends must part.

بهترین دوستان این عالم

باز باید جدا شوند از هم. (لاتین)

 

The boughs that bear most hang lowest.

شاخۀ پرمیوه تر پایین تر است.

 

Faults are thick where love is thin.

عشق نازک که شود باید گفت

عیب ها جمله قطورند و کلفت.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

کار بی تفریح جک را بچه ای خل می کند.

 

A man of straw is better than a woman of gold.

مرد اگر از کاه هم باشد سر است

از زنی که پیکر او از زر است.

 

Fetters of gold are still fetters.

زنجیر طلا هنوز هم زنجیر است.

 

A fool knows more in his own house than a wise man in another’s.

ابلهی در خانه اش دارد شعوری بیش تر

از جناب عاقلی در خانۀ فردی دگر.

 

A problem shared is a problem halved.

یک مشکل تقسیم شده نیم شده.

 

Wit is folly, unless a wise man hath the keeping of it.

زیرکی غیر از بلاهت هیچ نیست

جز در آن وقتی که دست عاقلی است.

 

Every woman may be won.

هر زنی که باشد را می توان به چنگ آورد.

 

Better be the head of an ass than the tail of a horse.

آدمی گر شود سر یک خر

از دم اسب بودنش خوش تر.

 

A wise woman is twice a fool.

یک زن عاقل ببو اندر ببوست.

 

A baited cat may grow as fierce as a lion.

زیر دندان سگی گربه اگر گشت اسیر

می شود جانوری شرزه و درنده چو شیر.

 

A full purse never lacketh friends.

یک کیسۀ پر هرگز بی دوست نمی ماند.

 

There is little use in watching a bad woman.

جنس یک زن خراب باشد اگر

رنج پاییدنش رود به هدر.

 

Who loves, fears.

هرکسی عاشق است می ترسد.

 

A lion may be beholden to a mouse.

نره شیری ای بسا لازم شود

زیر بار منت موشی رود.

 

A loveless life is a living death.

زندگی بی عشق مرگی زنده است.

 

There never was a looking-glass that told a woman she was ugly.

هنوز آیینه ای در کل هستی

به یک خانم نگفته زشت هستی. (فرانسوی)

 

An ill-tempered woman is the devil’s door-nail.

هر زن بدعنقی میخ در ابلیس است. (دانمارکی)

 

A fool may make money, but a wise man should spend it.

ای بسا پولی به دست آرد جناب بی خرد

لیک باید عاقلی آن پول را مصرف کند.

 

A woman’s nay’s a double yea.

نۀ یک زن دوبرابر بله است.

 

Forced love does not last.

عشق اگر زورزورکی باشد

عمر آن عمر اندکی باشد.

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 41

 

Happy is the man who has a handsome wife close to an abbey.

ای خوش آن مرد که یک همسر زیبا دارد

دم یک صومعه هم مسکن و مأوا دارد. (فرانسوی)

 

Widows are always rich.

بیوه زن ها همیشه خرپول اند.

 

Riches got by craft is lost with shame.

مال با نیرنگ اگر حاصل شود

آخرش با ننگ از کف می رود.

 

Wink and choose.

تو چشمکی بزن و انتخاب کن.

 

A lewd bachelor makes a jealous husband.

یک بی زن زنبارۀ عیاش و لچر

یک شوهر شکاک شود آخر سر.

 

A fool is known by his babbling.

بی عقل را با چرت و پرتش می شناسند.

 

That fish will soon be caught that nibbles at every bait.

ماهی ای زود صید خواهد شد

که به هر طعمه نوک زند سرخود.

 

Deaf as a post.

کر به مانند دیرکی چوبین.

 

Though love is blind, yet ‘tis not for want of eyes.

عشق هرچند که نابینایی است

کوری اش از سر بی چشمی نیست.

 

A rolling eye, a roving heart.

حاصل چشم چرانی دل سرگردانی است.

 

That is but an empty purse that’s full of other men’s money.

کلهم یک کیف توخالی است آن

پرشده از پول های دیگران.

 

It has neither arse, nor elbow.

نه دارد، نه آرنج.

 

The burnt child dreads the fire.

بچه گر دست به آتش زده و سوخته است

وحشت از شعلۀ آتش را آموخته است.

 

Every fool thinks himself wise to the very last.

هر مشنگی خویشتن را حد اعلای خرد داند.

 

God helps three sorts of people: fools, children, and drunkards.

یاور این مردمان باشد خدا:

خنگ ها و بچه ها و مست ها. (فرانسوی)

 

Butter would not melt in his mouth.

کره توی دهنش آب نمی شه.

 

By biting and scratching cats and dogs come together.

گربه و سگ چون که در آمیزش اند

گاز می گیرند و چنگی می کشند.

 

He is a fool that forgets himself.

هرکسی از یاد خود غافل شود یک ابله است.

 

The charitable give out at the door, and God puts in at the window.

از در که بیرون می دهند افراد نیکوکار

از پنجره تو می فرستد ایزد دادار.

 

Gall under sugar hath double bitterness.

در زیر شکر زهره دوچندان تلخ است.

 

It is no child’s play when an old woman dances.

چو یک پیرزن گرم قر دادنی است

چنین صحنه ای بچه بازی که نیست.

 

A hedge between

Keeps friendship green.

بین باغ دوستی وقتی حصاری می گذاری سبز می ماند.

 

He is not poor that hath little, but he that desireth much.

فقیر او که دارایی اش کم بُود نیست

فقیر است آن کس که خواهان خیلی است.

 

No hell like a troubled conscience.

دوزخی مانند یک وجدان ناآرام نیست.

 

No rogue like to the godly rogue.

حاش لله که یک الدنگ فرومایۀ پست

مثل یک مردک رذل متشرع شده است.

 

No man is a hero in the eyes of his valet.

هیچ مردی از نگاه نوکرش یک قهرمان نیست. (فرانسوی)

 

If money be not thy servant, it will be thy master.

اگر پول تو نوکر تو نشد

پس او سرورت می شود خود به خود.

 

One man’s trash is another man’s treasure.

زباله های یکی گنج های دیگری اند.

 

What can you expect from a hog but a grunt.

به جز یک خرخر از خوکی که داری

به چیز دیگری امیدواری؟

 

Scald not your lips with another’s porridge.

لبت را با حلیم آدمی دیگر نسوزانی.

 

Buy a young husband with an old one’s hide.

با پوست یک شوهر پیر

شوی جوانی بهر خود گیر.

 

Caveat emptor. – Let the buyer beware.

بگذار خریدار مراقب باشد. (لاتین)

 

The cat is hungry when a crust contents her.

گرسنگی چه فشاری به طفلک آورده

چنین که گربه قناعت به خرده نان کرده.

 

Take things as you find them.

هرچه را آن سان که می یابی بگیر.

 

Blessings are not valued till they are gone.

قدر نعمت ها را آن چنان که بایست

تا ز دستت نروند تو نخواهی دانست.

 

He is as firm as a rock.

شبیه تخته سنگی استوار است.

 

Company’s good if you are going to be hanged.

خوب است شریک فرد دیگر بشوی

هر وقت هوس کنی که بر دار روی.

 

God alone understands fools.

فقط شخص خدا قادر به درک کله پوکان است. (فرانسوی)

 

He is a fool that thinks not that another thinks.

اگر فردی نیندیشد که فرد دیگری جز او

تواند تا بیندیشد، یقیناً هست یک هالو.

 

You seek grace at a graceless face.

تو در یک چهرۀ بی لطف داری لطف می جویی.

 

What good can it do an ass to be called a lion?

به حال خر مگر توفیر دارد

که او را هرکسی شیری شمارد؟

 

An ill marriage is a spring of ill fortune.

ازدواجی بد سرآغاز سیه روزی است.

 

You may truss up all his wit in an egg-shell.

در میان پوست یک تخم مرغ آسان و زود

کل عقل و هوش او را می توانی جا نمود.

 

You are as inconstant as the wind.

مثل بادی بی ثبات و یلخی ای.

 

The wolf loses his teeth, but not his memory.

گرگ چو دندان وی افتاده است

حافظۀ او ولی آماده است.

 

As a tree falls, so shall it lie.

درخت آن جا که می افتد همان جا نیز خواهد ماند.

 

Who keeps company with the wolf will learn to howl.

همدم گرگ که باشد یارو

زوزه را خوب بیاموزد او.

 

If you got it, flaunt it.

به آن بناز چنانچه به چنگش آوردی.

 

Who lives by hope will die by hunger.

هرکس که زندگی بکند با فقط امید

در آخر از گرسنگی او می شود شهید.

 

The properer man, the worse luck.

او که شایسته تر است از همه بدشانس تر است.

 

Who likes not his business, his business likes not him.

مرد وقتی دوستدار شغل و کارش نیست

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 50

 

توضیح: هرکجا که در انتهای یک ضرب المثل و داخل پرانتز نام زبان دیگری آمده، منظور این است که این ضرب المثل از آن زبان وارد زبان انگلیسی شده است.

 

Women must have their wills.

تا ن یک چیز را طالب شوند

واجب است آن چیز را صاحب شوند.

 

If all men say that thou art an ass, then bray.

اگر همه به تو گفتند خر، بگو عرعر.

 

Take care of an ox before, an ass behind, and a monk on all sides.

از سه مکان: از جلوی گاو نر

قسمت پشت سر پاهای خر

وز همۀ دوروبر راهبی

الحذر و الحذر و الحذر.

 

Priests love pretty wenches.

کشیشان دخترک های هلو را دوست می دارند.

 

A poor wedding is a prologue to misery.

فقیرانه وقتی عروسی به پاست

سرآغاز بدبختی زوج هاست.

 

You don’t shit where you eat.

در آن مکان که غذا می خوری نمی رینی.

 

The love of a woman in the evening is good, in the morning spoiled.

عشق یک زن سرشب ها خوب است

صبح گندیده و نامطلوب است.

 

The husband is always the last to know.

آخرین فردی که می فهمد همیشه شوهر است.

 

Never draw your dirk when a dunt will do.

اگر یک مشت کافی بود، دیگر

تو هرگز خنجرت را درنیاور.

 

Hang saving, let’s be merry.

گور بابای پس انداز، بیا خوش باشیم.

 

Three things are not to be trusted: a cow’s horn, a dog’s tooth, and a horse’s hoof.

شاخ گاوی و سم اسبی و دندان سگی است

که بر آنان ابداً اطمینان جایز نیست.

 

A beggar’s scrip is never filled.

کیسۀ مرد گدا پرشدنی نیست که نیست.

 

Better foolish by all than wise by yourself.

گر همه فکر کنند ابله و خنگی بهتر

زان که خود فکر کنی عقلی داری در سر.

 

Priests and doves, make foul houses.

کبوتران و کشیشان به خانه گند زنند.

 

The camel going to seek horns lost his ears.

شتر در پی شاخ راه اوفتاد

دو تا گوش خود را هم از دست داد. (لاتین)

 

Wine makes old wives wenches.

باده عیال پیر را دخترکی هلو کند.

 

A buxom widow must be either married, buried, or shut up in a convent.

یک زن بیوۀ شاداب و تپل

یا بباید که به شوهر برود

یا که در قبر بخوابانندش

یا که در صومعه ای حبس شود. (اسپانیولی)

 

The tailor’s wife is worst clad.

رخت زن یک خیاط بی ریخت ترین رخت است.

 

Fiddlers, dogs and flies, come to the feast uncalled.

مگس ها و سگان و مطربان اند

که سوی جشن بی دعوت روان اند.

 

Ask the vintner if the wine be good.

از ساقی اش بپرس که می خوب یا بد است.

 

No joy without annoy.

هرکجا شادی بسیاری هست

در دلش رنجش و آزاری هست.

 

It is ill stealing from a thief.

ی از ی بدی است.

 

A shored tree stands long.

درختی که آن را هرس کرده اند

به پای ایستد سال ها سربلند.

 

The devil dances in an empty pocket.

درون جیب خالی حضرت ابلیس می رقصد.

 

There is but one shrew in the world, and every man thinks he hath her.

در کل جهان یک زن رذل و بدخوست

هر مرد خیال می کند صاحب اوست.

 

Keep your purse and your mouth close.

جیب و دهان را همیشه بسته نگه دار.

 

There is one good wife in the country, and every man thinks he hath her.

در کشور ما یک زن خوب و نیت

هر مرد خیال می کند صاحب اوست.

 

An ass is but an ass, though laden with gold.

خر اگر بار طلا هم ببره، باز خره.

 

A little house well fill’d,

A little land well till’d,

And a little wife well will’d.

خانه ای کوچک و از هرچه بخواهی لبریز

تکه ای مزرعۀ کاشتۀ حاصلخیز

همسری کوچک و مطلوب دل و شورانگیز.

 

The postern door makes thief and whore.

درب مخفی خانه و می سازد.

 

He that runs in the dark may well stumble.

چون که در تاریکی انسان می دود

بی گمان افتان و خیزان می دود.

 

Every ass is pleased with his bray.

هر خری با عرعر خود عالمی دارد.

 

Fair and softly as lawyers go to heaven.

به نرمی و آهسته و دلپسند

چنان که وکیلان به جنت روند.

 

At every dog’s bark seem no to awake.

نباید با صدای واغ واغ هر سگی بیدار شد.

 

Prate is but prate; ’tis money buys land.

حرف های چرت چرت اند و همین

پول می باشد خریدار زمین.

 

Once a drunkard, always a drunkard.

یکباره مست و پاتیل، همواره مست و پاتیل.

 

A prophet is not without honour save in his own country.

هیچ پیغمبری ذلیل نشد

جز که در زادگاه و موطن خود. (لاتین)

 

Every man hath a fool in his sleeve.

ابلهی در آستین هرکسی است.

 

There is only one pretty child in the world, and every mother has it.

در جهان یک بچه ناز و ماهروست

این وسط هر مادری مامان اوست.

 

When ale is in, wit is out.

آبجو که تو باشد عقل و هوش بیرون است.

 

Poets are born, but orators are trained.

متولد شوند شاعرها

خطبا را بپرورند اما. (لاتین)

 

The war is not done so long as my enemy lives.

تا زنده است دشمن من جنگ باقی است.

 

As the twig is bent the tree’s inclined.

نهال رو به هر آن سمت خم شود

درخت رو به همان سمت می رود.

 

Do not make yourself a mouse, or the cat will eat you.

خویش را موش نکن، گربه تو را خواهد خورد.

 

A bleating sheep loses a bite.

لقمه ای این وسط ضرر کرده

گوسفندی که وقت صرف غذا

از خودش بع بعی درآورده.

 

The enemy of my enemy, is my friend.

دشمن دشمن من دوستم است.

 

Fine words butter no parsnips.

واژه های خوش و مقبول پسند

زردکی را کره مالی نکنند.

 

He that is down, down with him.

بره گم شه کسی که بدبخته.

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 49

 

Tell a woman she’s a beauty, and the devil will tell her so ten times.

در گوش زنی بخوان که هستی زیبا

تا بعد تو نیز شخص شیطان رجیم

ده بار دگر به وی بگوید این را.

 

It is never too late to grow wise.

برای عاقل شدن هیچ زمان دیر نیست.

 

Learned fools exceed all fools.

دسته ای از ابلهان که فاضل و دانشورند

از تمام ابلهان این جهان ابله ترند.

 

Zeal without knowledge is fire without light.

شوق بی دانش و فهم آتش بی نور است.

 

He that hath done ill once will do it again.

چو یک بار مردی شرارت کند

به تکرار آن کار عادت کند.

 

Covet nothing over much.

به هیچ چیز زیادی طمع نکن.

 

Young men think old men fools, and old men know young men to be so.

جوانان در خیال خویش پیران را ببو دانند

ولی دانند پیران که ببو قطعاً جوانان اند.

 

Do good, if you expect to receive it.

چو خواهی نکویی ببینی نکویی بکن.

 

When the hen has laid an egg she cackles.

همین که مرغ تخمی می گذارد

صدای قدقد از خود درمی آرد.

 

Cross the stream where it is ebbest.

رد شو تو ز کم عمق ترین قسمت رود.

 

You cackle often, but never lay an egg.

زیادی قدقد از خود درمی آری

ولی حاشا که تخمی هم بذاری.

 

Long looked for comes at last.

هر چیز که انتظار آن را بکشی بالأخره می آید.

 

It is hard to sit in Rome and strive against the Pope.

سخت است که در رم بنشیند یک مرد

با حضرت پاپ هم درآید به نبرد.

 

Better a good dinner than a fine coat.

یک شام خوب از یک کت زیبا سر است. (فرانسوی)

 

Trust not tow with firebrands, nor a woman with men.

بر دو چیز اصلاً نباید کرد اطمینان

نه به الیاف کتان و اخگر سوزان

نه به یک زن در کنار دسته ای مردان. (پرتغالی)

 

An ounce of discretion is better than a pound of wit.

یک نخود بینش ز خرواری ذکاوت بهتر است.

 

He cries wine and sells vinegar.

پشت هم جار می زند که شراب

می فروشد به جاش سرکه جناب.

 

A good thing is soon snatched up.

چیز خوب را سریع قاپ می زنند.

 

Flowers are the pledges of fruit.

در باغ شکوفه های دلبند

بیعانۀ میوه های باغ اند.

 

Good words never filled a sack.

حرف های خوب هرگز گونی ای را پر نکردند.

 

You don’t get something for nothing.

هیچ چیزی در ازای هیچ چیز

گیر یک آدم نمی آید عزیز.

 

Savings are the first gain.

پس اندازها اولین صرفه اند.

 

He that tells all he knows will also tell what he does not know.

مرد وقتی که بر زبان راند

همۀ آنچه را که می داند

همچنین آشکار گرداند

همۀ آنچه را نمی داند.

 

Neither borrow nor flatter.

نه قرض و نسیه بگیر و نه چاپلوسی کن.

 

Beware of Had I known this before.

از این «از قبل می دانستم ای کاش»

بپرهیز و به کلی برحذر باش.

 

It is more easy to praise poverty than to bear it.

ستایش کردن فقر از تحمل کردنش آسان تر است.

 

A good wife makes a good husband.

زن اگر هست یک زن نیکو

می کند شوی خویش را نیک او.

 

Poor folk have few kindred.

خویش و فامیل فقیران اندک است.

 

Keep well with your neighbours, whether right or wrong.

گر درست و گر غلط باشد، تو باز

با دروهمسایه های خود بساز. (آلمانی)

 

Money makes friends enemies.

دوستان را پول دشمن می کند.

 

You praise the wine before you taste of the grape.

نچشیده هنوز از انگور

می ستایی شراب را پرشور.

 

A beggar’s purse is bottomless.

جیب های یک گدا بی انتهاست.

 

The devil was sick, the devil a monk would be;

The devil grew well, the devil a monk was he.

یک زمان شیطان زد و بیمار شد

راهبی شاید که باشد آن لعین

بعد از آن هم حال شیطان خوب شد

راهبی بوده ست شیطان پیش از این.

 

Every one is kin to the rich man.

همه فامیل مرد پولدارند. (ایتالیایی)

 

Let another’s shipwreck be your sea-mark.

چنانچه غرق در آب است کشتی دگران

بهل نشانۀ دریایی تو باشد آن.

 

Never cry “Stinking fish”.

ابداً داد نزن «ماهی بوگندو».

 

He that respects not is not respected.

ننهد احترام اگر یارو

احترامی نمی نهند به او.

 

Every sin brings its punishment with it.

هر گنه تاوان خود را با خودش می آورد.

 

He who would enjoy his friend’s dinner should not look into the kitchen.

هرکسی مایل است ناهارِ

دوستش را به لذتی بچشد

قبل صرف غذا نباید در

آشپزخانه اش سرک بکشد.

 

It is not lost that a friend gets.

از دست نرفت آنچه به یک دوست رسید.

 

He that is once born, once must die.

آدمی که متولد شده است او یک بار

نیز یک بار بباید که بمیرد ناچار.

 

He is a fool who makes his doctor his heir.

کسی که دکترش را وارث خود می کند خنگ است. (لاتین)

 

Lawyers’ houses are built on the heads of fools.

بر سر دسته ای از احمق ها

خانۀ هر وکیل گشته بنا.

 

The only free cheese is in the mouse trap.

پنیر مفت و مجانی فقط توی تله موش است. (روسی)

 

He that sows nothing plants thistles.

هرکسی هیچ نکارد

کنگر خر عمل آرد.

 

He seeks wool on an ass.

بر تن خر پشم می جورد.

 

Success has many fathers, while failure is an orphan.

پیروزی و فتح را پدر بسیار است

حال آن که همیشه یک یتیم است شکست. (فرانسوی)

 

A loving man will be a jealous man.

مرد عاشق حسود خواهد شد.

 

Soft words hurt not the mouth.

کجا واژه های خوش و دلپسند

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 48

 

There is no family but there’s a whore or a knave of it.

یک خانواده نیست به سرتاسر جهان

یک یا که رذل نیاید برون از آن.

 

Lips, however rosy, must be fed.

لب دلدار اگرچند که همرنگ گل سرخ بُود، باز غذا می خواهد.

 

Better be killed by robbers than by the kick of an ass.

آدمی کشتۀ ان ستمگر بشود

به از آنی که شهید لگد خر بشود. (پرتغالی)

 

The fatter the flea, the leaner the dog.

هرقدَر کک چاق تر، سگ درعوض لاغرتر است. (آلمانی)

 

He that marries a widow and three children marries four thieves.

مرد وقتی که ازدواج کند

با زنی بیوه و سه بچۀ او

عملاً با چهار تا سارق

وصلتی کرده است این یارو.

 

The fool saith, who would have thought it?

بی عقل چنین گوید: «کی فکرشو می کرد؟»

 

The greatest step is that out of doors.

برون در که قدم می نهی به گام نخست

همان بلندترین گام زندگانی توست.

 

Pride goes before, and shame follows after.

غرور از جلو می رود، شرم هم در پی اش.

 

It is better to deal with a whole fool than half a fool.

گیر فرد کاملاً خنگ و خری افتی اگر

به که گیر فردی افتی نیمه عاقل ـ نیمه خر.

 

I hate fetters though they be of gold.

من از زنجیر بیزارم، اگرچه از طلا باشد.

 

Fair words make a fool fain.

حرف های دلفریب و دلپسند

مایۀ خرسندی احمق شوند.

 

As proud as Lucifer and as poor as Job.

به خودپسندی ابلیس و بی نوایی ایوب.

 

There is more hope of a fool than of him that is wise in his own eyes.

بر خل امید بیش تری می توان که بست

تا آن کسی که از نظر خویش عاقل است.

 

Better pay the butcher than the doctor.

به که پولت را به قصابی دهی تا دکتری.

 

Discreet women have neither eyes nor ears.

ن محتاط و به هوش

نه چشم دارند و نه گوش.

 

A good name is better than riches.

نام نیک از مال و ثروت بهتر است.

 

Women, wealth, and wine have each two qualities, a good and a bad.

ن و باده و ثروت دو ویژگی دارند

یکیش جنبۀ خوب و یکیش جنبۀ گند.

 

A useful trade is a mine of gold.

یک حرفۀ مفید یک معدن طلاست.

 

Women, priests, and poultry never have enough.

کشیشان و ن و مرغ ها را

ز چیزی سیرمونی نیست گویا.

 

Give and spend, and god will send.

ببخش و خرج کن؛ زیرا خدا روزی رسان باشد.

 

He that serves well need not be afraid to ask his wages.

کسی که پسندیده خدمت کند

نباید بترسد اگر درعوض

تقاضای یک مزد و اجرت کند.

 

Death keeps no calendar.

مرگ تقویمی به همراهش ندارد.

 

A woman may be ever so old, if she takes fire she will jump.

هر زنی هرقدر هم که سالخورد و پیر شد

هر زمان آتش بگیرد می پرد از جای خود. (دانمارکی)

 

One sheep follows another.

هر گوسفندی در پی آن دیگری است.

 

Who meddleth in all things may shoe the gosling.

گر فضولی بکند توی هر کار آقا

ای بسا نعل کند جوجۀ غازی را.

 

Wine is old men’s milk.

شراب شیر پیرمردهاست.

 

When war begins hell opens.

جنگ هر وقت که آغاز شود

دوزخ البته درش باز شود.

 

The more prudish the more sinful.

هرکه پرگناه تر است ظاهرالصلاح تر است.

 

Heaven and earth fight in vain against a fool.

علیه او که یک خنگ مشنگ است

زمین و آسمان بی خود به جنگ است.

 

A man is known by the company he keeps.

مرد را از روی جمع دوستانش می شناسند.

 

He is no small knave who knows a great one.

نابکار کوچکی آن مرد نیست

کو بداند نابکار گنده کیست.

 

It is better the child should cry than the father.

گریۀ بچه به از گریۀ بابای وی است.

 

He that will not be saved needs no preacher.

رستگاری را اگر فردی نخواست

بی نیاز از وعظ کردن های ماست.

 

Every man slams the fat sow’s arse.

درِ خوک پروار بزند هر آن که آید.

 

The best things come in small packages.

آن چیزها که بهترینِ چیزهایند

همواره اندر جعبه های کوچک آیند.

 

Weigh right, and sell dear.

به درستی بکش، گران بفروش.

 

It is better to light a candle than curse the darkness.

به که شمعی برفروزی و نهی

تا که دشنامی به تاریکی دهی.

 

Not even Hercules could contend against two.

هرکول هم حریف دو آدم نمی شده. (یونانی)

 

A silver key can open an iron lock.

یک کلید نقره ای وقتی که می آید

قفل سخت آهنین را نیز بگشاید.

 

Into every life a little rain must fall.

نرمه بارانی سر هر زندگی باید ببارد.

 

To forget a wrong is the best revenge.

بدی را فراموش کردن بجاست

که گویی بهین انتقام شماست.

 

Thou wilt get no more of the cat, but the skin.

چیزی از یک گربه غیر از پوستش گیرت نمی آید.

 

He that will steal a pin will steal a better thing.

او که راحت سوزنی کش می رود

چیزی بهتر از آن می شود.

 

You have a face to God, and another to the devil.

چهره ای رو به خدا داری و یک چهره به سوی ابلیس.

 

He that will steal an egg will steal an ox.

آن کسی که می تواند تخم مرغی کش رود

دارد استعداد این که سارق گاوی شود.

 

Half a tale is enough to a wise man.

نیمی از یک داستان از بهر عاقل کافی است.

 

He that pities another remembers himself.

برای دیگری آن کس که دل بسوزاند

به یاد خویشتن افتاده و نمی داند.

 

Children and fools speak the truth.

بچه ها و احمق ها حرف راست می گویند.

 

Hasty climbers have sudden falls.

هرکسی یک هویی صعود نمود

سرنوشتش سقوط فوری بود.

 

A fool may give a wise man counsel.

عاقلی را ابلهی شاید که اندرزی دهد. (یونانی)

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 47

 

A maid that laughs is half taken.

دختری که می خندد توی روی تو سرمست

یعنی این که شل شده و نیمی از مخش زده است.

 

Health is better than wealth.

سلامت ز ثروت بسی خوش تر است.

 

The fox’s wiles will never enter the lion’s head.

نیرنگ و حقه های یکی روبه حقیر

حاشا که می رسند به فکر بلند شیر.

 

There is a remedy for everything but death.

به جز مرگ، هر چیز را چاره ای است. (لاتین)

 

Do not trust gifts or favors if they come from an enemy.

دل به هر لطفی و هر هدیه ای ای دوست، نبند

گر فرستاده ای از جانب دشمن باشند.

 

It is a sair dung bairn that dare not greet.

بچه ای که جرئت گریه ندارد، بد کتک خورده.

 

The wolf finds a reason for taking the lamb.

گرگ وقتی که بخواهد بره را با خود برد

می تواند تا برای آن دلیلی آورد.

 

Drunken folks often truth.

مست ها حرف راست می گویند.

 

Too much zeal spoils all.

شور و شوق زیاد و پرنیرو

همگان را تباه می کند او. (فرانسوی)

 

He who has drunk will drink.

هرکسی می خورده باشد باز هم می می خورد.

 

The wine in the bottle does not quench thirst.

شرابی اگر توی بطری بماند

کجا تشنگی را فرومی نشاند.

 

Keep good men company and you shall be of the number.

پی نیکان بگیر و نیکو شو.

 

What is new cannot be true.

هر زمان تازه است و نو یک چیز

نتواند درست باشد نیز.

 

Adversity tries friends.

بدبیاری دوستان را آزمایش می کند.

 

He that once deceives is ever suspected.

او که یک بار به فرد دگری زد ترفند

دیگر او را همه با دیدۀ شک می نگرند.

 

Every book is a friend.

هر کتابی یک رفیق است.

 

He that promises too much means nothing.

هرکسی وعده و قولش خیلی است

هیچ میلی به وفا در وی نیست.

 

A wild goose never laid a tame egg.

غاز وحشی تخم اهلی تاکنون نگذاشته.

 

He that riseth betimes hath something in his head.

از خواب کسی که زود سربردارد

چیزی طرف انگار که در سر دارد.

 

Better the foot slip than the tongue.

به که ما را پا بلغزد تا زبان.

 

He that will not be counselled cannot be helped.

آن کس که هیچ پند نخواهد ز کس شنود

هرگز نمی توان به چنین کس کمک نمود.

 

He needs must go that the devil drives.

او که شیطان راندش باید رود.

 

He that will not have peace, God gives him war.

خدا برای طرف جنگ می فرستد اگر

خیال صلح و صفایش نباشد اندر سر.

 

Old men are twice children.

پیرمردان کودک اندر کودک اند. (یونانی)

 

In a calm sea every man is a pilot.

چو دریاست آرام و بادی در او نیست

برای خودش هرکسی ناخدایی است.

 

Spare the rod and spoil the child.

ترکه را فروگذار و بچه را تباه کن.

 

The more you get, the more you want.

هرقدَر بیش تر به دست آری

باز هم بیش تر طمع داری.

 

A living ass is better than a dead lion.

خر زنده ز شیر مرده سر است.

 

Rich people are everywhere at home.

اغنیا در هرکجا هستند

در سرای خویش بنشستند. (آلمانی)

 

No longer foster, no longer friend.

ناهار و شام اگر که نباشد، رفیق نیست.

 

He loves me for little that hates me for naught.

بی دلیل از من اگر کینه گرفته، لابد

با دلیلی الکی عاشق من خواهد شد.

 

He that sends mouths sends meat.

همان که دهان می فرستد غذا می فرستد.

 

What is worth doing is worth doing well.

به انجامش اگر یک چیز ارزد

به خوب انجام دادن نیز ارزد.

 

Empty casks make the most noise.

خم های تهی صدایشان بیش تر است.

 

What one cannot, another can.

آنچه از دست یکی ساخته نیست

پیشۀ عادی فرد دگری است.

 

There is no little enemy.

چیزی به اسم دشمن کوچک نداریم.

 

Better the last smile than the first laughter.

آخرین لبخند کو بر لب نشست

از نخستین خندۀ ما خوش تر است.

 

Wishes never fill a sack.

حاش لله آرزوها گونی ای را پر کنند. (ایتالیایی)

 

He who does not bait his hook fishes in vain.

هرکه بر قلاب خود طعمه نبست

کار ماهیگیری اش بیهوده است.

 

A girl draws more than a rope.

دختری بیش از طنابی می کشد. (اسپانیولی)

 

Who knows not to swim goes to the bottom.

به ته آب می رود یارو

گر شنا را بلد نباشد او.

 

The end crowns the work.

پایان عمل بر سر او تاج نهد. (لاتین)

 

He that despiseth small things shall fall by little and little.

چیزهای خرد را هرکس که می دارد زبون

اندک اندک می کند پسرفت و گردد سرنگون.

 

Youth and age will never agree.

جوانی و پیری محال است با هم توافق کنند.

 

The finest shoe often hurts the foot.

کفش های شیک و ناز و دلپسند

اغلب اوقات پا را می زنند.

 

Morning is the time for study.

صبحدم موقع مطالعه است.

 

One day of a wise man is better than the whole life of a fool.

فقط یک روز عاقل هست برتر

ز یک عمر جناب اسکل خر.

 

There is a scabby sheep in every flock.

به هر گله ای گوسفند گری است.

 

Great pain and little gain make a man soon weary.

رنج بسیار و سود اندک و بد

آدمی را سریع خسته کند.

 

Fiddler’s fare; meat, drink, and money.

مزد یک مطرب: غذا، مشروب و پول.

 

The more danger, the more honour.

هرقدَر بیش تر خطر دارد

افتخاری بزرگ تر دارد.

 

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 46

 

Women’s tongues are their swords, and they do not let them rust.

آنچه شمشیر ن است زبان است و ن

نتوانند که زنگار ببینند بر آن.

 

Do not put your cart before the horse.

گاری ات را جلوی اسب نبند. (لاتین)

 

Belles are not for the beaux.

دختران دلربا و دلپسند

قسمت خوشگل پسرها نیستند. (فرانسوی)

 

Life is what you make it.

زندگی آن چیزی است که خودت می سازی.

 

Nobody calls himself rogue.

حاش لله که یک آدم، به هر اندازه که بد

لقب رذل پدرسوخته بر خود بنهد.

 

The devil is not always at a poor man’s door.

ابلیس همیشه جلوی خانۀ یک مرد گدا نیست.

 

What is marriage, mother? Daughter, it is spinning, bearing children, and weeping.

مادر من، به من بگو که چه چیز

معنی ازدواج مرد و زن است؟

دخترم، ازدواج نخ ریسی

بچه زاییدن و گریستن است. (پرتغالی)

 

Do not cast your pearls before swine.

دانه های دُر خود را جلوی خوک نریز.

 

He that never climbed never fell.

او که در عمر خود نکرد صعود

هیچ موقع سقوط هم ننمود.

 

There is a devil in every berry of the grape.

در دل هر حبۀ انگور شیطانی است. (ترکی)

 

What may be done at any time will be done at no time.

آن کار که هر وقتی انجام توان دادن

حاشا که چنین کاری انجام شود اصلاً.

 

Sorrow will wear away in time.

ماتم زمان که می گذرد آب می رود.

 

Who more busy than he that hath least to do?

سر کی گرم تر از انسانی است

که به جز کار کمی او را نیست؟

 

It is better to be lucky than wise.

خوش شانس بودن به ز عاقل بودن است.

 

The world is a ladder for some to go up and some down.

جهان یک نردبان باشد به زیر پای آدم ها

که یک دسته از آن پایین روند و دسته ای بالا.

 

Hope is as cheap as despair.

امیدم همون قدر ارزونه که ناامیدی.

 

The most cunning are the first caught.

آن کسان کز همه مکارترند

از همه زودتر افتند به بند. (فرانسوی)

 

The wheel of time, and of fortune is still rolling.

چرخ زمان و چرخ بخت هنوز چرخ می زنند.

 

Never do evil that good may come of it.

مطلقاً شری نکن با این گمان

تا مگر خیری به دست آید از آن.

 

A full purse makes the mouth to speak.

یک کیسۀ پر هر دهانی را به گفتار آورد.

 

Better suffer ill than do ill.

طاقت و صبر در برابر شر

از به پا کردنش بسی خوش تر.

 

We shall lie all alike in our graves.

همه یک جور توی قبرمان خواهیم خوابید.

 

He that would eat the fruit must climb the tree.

هرکسی که میوه را طالب شود

از درختش باید او بالا رود.

 

The dead and the absent have no friends.

مردگان و غایبان را دوست نیست.

 

Words spoken in an evening the wind carrieth away.

عصرها هر چیزی انسان بر زبان می آورد

باد معمولاً به همراه خود آن را می برد.

 

Honour blossoms on the grave.

بر گور شکوفه می کند عز و شرف.

 

You are never too old to change your ways.

تو هرگز نیستی آن قدرها پیر

که پنداری شده آن قدرها دیر

که دیگر عاجزی و ناتوانی

ز تغییر مسیر زندگانی.

 

The more prudish the more unchaste.

هرکه بوالهوس تر است خشکه مقدس تر است.

 

You know good manners, but you use but few.

ادب و تربیت بلد هستی

ولی آن را به کار کم بستی.

 

He is wise who can make a friend of a foe.

او که دشمن را تواند کرد دوست، عاقل اوست.

 

You may know by a handful the whole sack.

فقط با مشتی از آن می توانی

درون کل گونی را بدانی.

 

He that has no enemies has no friends.

هرکسی دشمن ندارد، دوستی اصلاً ندارد.

 

He who swells in prosperity will shrink in adversity.

وقت سعادت او که پر از باد می شود

در موقع مصیبت خود آب می رود.

 

Gluttony kills more than the sword.

پرخوری بیش از دم شمشیر آدم می کشد.

 

He’s up at five,

And he will thrive.

شده بیدار پنج صبح این مرد

لاجرم پیشرفت خواهد کرد.

 

One must howl with the wolves.

زوزه باید کشید با گرگان.

 

The longest journey starts with a single step.

هرقدَر هست سفر دور و دراز

با یکی گام تو گردد آغاز. (چینی)

 

Wrong never comes right.

غلط محال بُود که درست از آب درآید.

 

All is not lost that is in danger.

هرکجا چیزی اگر در خطر است

نه چنین است که کلاً هدر است.

 

All the world and his wife.

کل دنیا یه طرف، همسر آقا یه طرف.

 

He that commits a fault thinks everyone speaks of it.

او که کار بد و زشتی بکند پندارد

هرکسی قصۀ آن را به زبان می آرد.

 

No striving against the stream.

برخلاف جریان زور نزن.

 

He who does not rise early never does a good day’s work.

مرد وقتی که سحرخیز نباشد، عمراً

کار روزانۀ خوبی بتواند کردن.

 

Stolen apples are sweetest.

سیب ی مزه اش شیرین تر است.

 

He that sings on Friday will weep on Sunday.

جمعه آواز که می خواند مرد

روز یکشنبه فغان خواهد کرد.

 

Do not cross the bridge till you come to it.

رد نشو از روی پل تا نرسیدی به آن.

 

He that praiseth himself spattereth himself.

به خود لای و لجن می پاشد آن مرد

که خود را مدح و تحسین و ثنا کرد.

 

Good watch prevents misfortune.

هوشیاری سد راه بدبیاری می شود.

 

If you run after two hares, you will catch neither.

گر به دنبال دو خرگوش دوی

صاحب هیچ کدامش نشوی. (لاتین)

 

After mischance every one is wise.

پس از بدبیاری همه عاقل اند.

 

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 45

 

The devil dares not peep under a maid’s coat.

ابلیس بترسد که کشد یک سرکی

در زیر کت و مانتوی دخترکی.

 

For a tint thing care not.

غصۀ هر چیز خردی را نخور.

 

Better to be a free bird than a captive king.

یکی مرغک شاد و آزاد و مست

ز یک شاه دربند بودن سر است. (دانمارکی)

 

After death, the doctor.

بعد مردن مریض تازه دکتر آمده.

 

Man is fire, woman is tow, and the devil comes and blows.

مرد آتش و زن هم بُود الیاف کتان

سرمی رسد و می دمد ابلیس بر آن.

 

Do not leave your manners on the doorstep.

ادب و تربیتت را دم در جا نگذار.

 

A cheerful wife is the spice of life.

زن سرزندۀ از شادی مست

نمک زندگی شوهرش است.

 

In the house of the fiddler all are dancers.

در سرای ویلن زن همگی رقاص اند.

 

An old doctor and a young lawyer.

پزشک پیر و وکیل جوان (: زبردست اند

و توی حرفۀ خویش این دو بهترین هستند).

 

A burden which one chooses is not felt.

باری که انتخاب شود حس نمی شود.

 

All is lost that is put in a riven dish.

هرچه باشد توی بشقابی ترک خورده

کل آن را با خودش باد فنا برده.

 

Borrowed garments never sit well.

لباس عاریه ای زار می زند به تنت.

 

You have married a beauty? So much the worse for you.

تو وصلت کرده ای با روی زیبا؟

به خود بسیار بد کردی؛ دریغا. (ایتالیایی)

 

He is desperate that thinks himself so.

کسی درمانده می ماند که باور کرده درمانده.

 

Love sees no faults.

عشق اگر در دیده بنشیند

هیچ عیبی را نمی بیند.

 

It is hard to please all.

جلب رضایت همگان کار مشکلی است.

 

Take a woman’s first advice and not her second.

اولین پند زنی را می پذیر

دومی را مطلقاً جدی نگیر. (فرانسوی)

 

Kitchen physic is the best physic.

بهترین دکتر ما آشپزخانۀ ماست.

 

Where love is little, there’s little trust.